Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Privacy

Privacy

RKSV Leonidas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De club doet er daarom alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RKSV Leonidas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat RKSV Leonidas in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
– Dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.
RKSV Leonidas is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy policy vragen heeft of contact wil opnemen: RKSV Leonidas, Erasmuspad 9, 3052 KP Rotterdam.
 
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door RKSV Leonidas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKSV Leonidas de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door RKSV Leonidas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door RKSV Leonidas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijving formulier nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKSV Leonidas de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door RKSV Leonidas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door RKSV Leonidas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKSV Leonidas de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door RKSV Leonidas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door RKSV Leonidas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKSV Leonidas de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door RKSV Leonidas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
RKSV Leonidas geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dient Leonidas medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Leonidas verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Leonidas verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
RKSV Leonidas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Leonidas heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals bijvoorbeeld;
– Alle personen die namens RKSV Leonidas van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– RKSV Leonidas hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
– RKSV Leonidas pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– Onze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en getest;
– Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke RKSV Leonidas van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door RKSV Leonidas of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. RKSV Leonidas kan u vragen om u te legitimeren voordat er gehoor gegeven kan worden aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan dient u hierover direct contact met RKSV Leonidas op te nemen om dit op te lossen. U heeft daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met de club.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!